Stavanger Mekaniske-063

  Åpenhetsloven

  Stavanger Mekaniskes arbeid med menneskerettigheter og etisk handel.

  1. Innledning

  Lov om virksomheters åpenhet og arbeid med grunnleggende menneskerettigheter og anstendige arbeidsforhold («Åpenhetsloven») trådte i kraft 1. juli 2022. Stavanger Mekaniske AS er omfattet av lovens virkeområder, jf. Åpenhetsloven §§ 2 og 3.

  I dette dokumentet redegjør vi for selskapets arbeid med aksomhetsvurderinger knyttet til menneskerettigheter, anstendige arbeidsforhold og etisk handel i tråd med kravene i åpenhetsloven. Med aksomhetsvurderinger menes prosessen hvor vi kartlegger, forebygger, begrenser, reparerer og gjør rede for hvordan vi håndterer eksisterende og mulige negative konsekvenser av vår virksomhet.

  1. Organisering

  Stavanger Mekaniske AS inngår i et konsern med flere selskaper, heleid av IKM Gruppen. Redegjørelsen gjelder for Stavanger Mekaniske AS.

  Daglig leder har hovedansvaret for oppfølging og etterlevelse av Åpenhetsloven og delegerer mandat til utførende medarbeidere. HMSK leder er ansvarlig for praktisk gjennomføring og koordinering, inkludert identifisering av risiko/avvik, tiltak og oppfølging av effekt.

  Ansvar, mandat og retningslinjer er forankret hos styret.

  1. Driftsområde

  Selskapet er spesialisert rundt fabrikasjon av rør og stålkonstruksjoner i alle materialkvaliteter, med tilhørende leveranser av tjenester innen elektronisk oppmåling, engineering, prosjektledelse, fagpersonell og utleie av relatert utstyr i hele Norge.

  1. Retningslinjer for håndtering av samfunnsansvar og forankring

  Det er etablert en veileder som skal sikre at Stavanger Mekaniske oppfyller krav til å utføre og redegjøre for aksomhetsvurderinger, samt ivareta informasjonsplikten i loven. Veilederen inneholder prosess for praktisk gjennomføring av dette og behandling av innsynsbegjæring.

  Forretningsetikk, bærekraft og samfunnsansvar er integrert i Stavanger Mekaniskes virksomhet. Vi er forpliktet til å drive virksomheten på etisk og bærekraftig vis. Våre etiske retningslinjer er fundamentert i FNs verdenserklæring om menneskerettigheter, FNs veiledende prinsipper for næringsliv og menneskerettigheter, FNs Global Compact og Erklæringen om fundamentale prinsipper og arbeidsrettigheter. I tillegg arbeides det aktivt for å nå FNs bærekraftsmål.

  1. Retningslinjer for å håndtere faktiske og potensielle negative konsekvenser

  Innkjøpsprosessen og risikovurderinger av leverandører er viktig i arbeidet med å fremme respekt for grunnleggende menneskerettigheter og anstendige arbeidsforhold. Leverandører identifiseres ved bruk av regnskapsdata for å identifisere hvem som har fakturert oss i foregående periode, og klassifiseres i «kritiske leverandører», «godkjente leverandører» og «leverandører ikke underlagt godkjenning» for å sikre hensiktsmessig oppfølging.

  Etiske retningslinjer for våre leverandører er utarbeidet og skal godkjennes og signeres av leverandører som en del av godkjenningsprosessen. Et spørreskjema blir også sendt til leverandører for egenevaluering og utfylling av leverandørens arbeidsmiljøstyring, styringssystemsertifiseringer, bransjesertifiseringer samt andre kvalifiseringer og godkjenninger. Spørreskjemaet viser om leverandørene vi vurderer som risikofaktorer har tilfredsstillende svar på våre spørsmål.

  1. Aksomhetsvurderinger som er foretatt

  Vi bruker en risikobasert tilnærming der vi retter arbeidet vårt mot de områdene hvor risiko for mennesker, samfunn og miljø er størst. Som en del av våre aktsomhetsvurderinger har Stavanger Mekaniske gjort en risikovurdering av leverandører. Kartlegging og risikoklassifisering har ikke identifisert faktiske negative konsekvenser, eller vesentlig risiko for negative påvirkninger på menneskerettigheter eller anstendig arbeidsforhold. Vi har likevel konkludert med at anskaffelse av logistikktjenester, metaller og arbeidstøy kan ha moderat risiko og skal prioriteres i vårt videre arbeid.

  Vår kjennskap tilsier at risikoen for avvik stort sett dreier seg om anstendige arbeidstakerforhold, og vi er opptatt av at arbeidstakerne skal ha betingelser i tråd med FNs verdenserklæring om menneskerettigheter.

  1. Tiltak og effekt

  Hvilke tiltak som er egnede for å motvirke faktiske eller potensielle negative konsekvenser for grunnleggende menneskerettigheter og anstendige arbeidsforhold, må avgjøres konkret i lys av den identifiserte negative konsekvensen, om risikoen ligger hos en leverandør eller lenger ned i leverandørkjeden og hvilke tiltak som må antas å kunne ha virkning. I enkelte tilfeller betraktes vi som en liten og ubetydelig kunde, dette vil i mange sammenhenger være avgjørende for hvilken reel påvirkning vi kan ha gjennom innførte tiltak.

  Eksempler på mulige tiltak er å søke å påvirke leverandør for å minimere risiko og reparere eventuelle brudd gjennom dialog, eller gjennomføring av revisjoner, oppfølgingsmøter med handlingsplaner, eller nye, skjerpede avtaleforpliktelser.

  1. Relevante dokumenter

  •  Veileder for aksomhetsvurderinger
  • Godkjenning og oppfølging av leverandører
  • Code of conduct
  • Etiske retningslinjer for Stavanger Mekaniskes leverandører
  • Spørreskjema til leverandører
  • Overordnet risikovurdering SVGMEK
  • Etiske retningslinjer
  • HMS politikk
  • Miljø politikk