Mask Group 64

  HMS og Kvalitet

  Stavanger Mekaniske AS har et etablert styringssystem for HMS og Kvalitet. Systemene er sertifisert i henhold til ISO 9001, ISO 3834-2, EN 1090 og ISO 14001. Stavanger Mekaniske er også registrert i Achilles JQS, Magnet og StartBANK.

  Magnet JQA Registered

  ISO 3834-2

  ISO 9001

  NS-EN ISO 14001

  Miljøaspekter

  Stavanger Mekaniske erkjenner at enkelte av bedriftens aktiviteter kan ha en negativ innvirkning på miljøet. Vi overvåker disse miljøaspektene og har satt opp mål og tiltak med hensikt å redusere miljøpåvirkningen som resultat av våre aktiviteter. Vi jobber hver dag med å skape forbedringspotensialer rundt organisasjonens svakheter, identifisert som avfall, kjemikalier og utslipp via avløp.

  • Avfall – redusere total mengde, og øke gjenvinningsgrad
   ved kildesortering
  • Kjemikalier – redusere mengde kjemikalier i vårt
   stoffkartotek og vurdere substitusjon og bruk av
   alternativer med mindre miljøpåvirkning.
  • Utslipp via avløp – redusere fare for utslipp til ytre miljø.
  HMSKnr-01

  Kvalitetspolitikk

  Vi forplikter oss til å utføre våre tildelte oppdrag i samsvar med kundens krav og levere de produktene våre kunder ønsker. Vårt arbeid skal alltid være i tråd med gjeldende lover, forskrifter og etiske retningslinjer, med en minimumsstandard som dekker kravene i NS-EN ISO 9001. Vi sikrer at vi er sertifisert i henhold til relevante standarder og forplikter oss til å lære av våre feil. Dokumentasjon av vår kvalitet er en viktig del av vårt arbeid, og vi erkjenner at våre ansatte er vår mest verdifulle ressurs. Gjennom kontinuerlig forbedring av våre prosesser og systemer streber vi etter å oppnå stadig høyere kvalitet og effektivitet.

  HMSKnr-02

  Miljøpolitikk

  Det overordnede målet er å oppnå null utslipp til det ytre miljøet, noe som danner grunnlaget for vår miljøstrategi. Vi forplikter oss til å utføre alle våre aktiviteter på en måte som minimerer miljømessige konsekvenser. Dette innebærer aktiv forebygging av forurensning og kontinuerlig innsats for å redusere vår negative miljøpåvirkning. Vi vil nøye følge gjeldende lover, forskrifter og etiske retningslinjer for å sikre vår miljømessige integritet. Videre vil vi arbeide systematisk med å forbedre vårt miljøavtrykk, med fokus på å redusere avfallsmengder og optimalisere ressursbruk. Alle enkeltpersoner er ansvarlige for å bidra til å redusere forsøpling, og vi vil synliggjøre våre miljøaspekter gjennom transparent kommunikasjon. Det er vår intensjon å ikke være til belastning for naboer og nærmiljø, men heller å bidra til et bærekraftig samfunn.

  HMSKnr-04

  HMS politikk

  Vårt fremste mål er å oppnå null skader, noe som understreker vår høyeste prioritet på sikkerhet. Vi anerkjenner at ingen operasjon kan overstige behovet for trygghet. Derfor er helse, miljø og sikkerhet (HMS) det primære fokuset internt. Vi forplikter oss til å engasjere våre ansatte aktivt i dette arbeidet og å skape et arbeidsmiljø som proaktivt forebygger skader og sykdom. HMS-ansvaret er integrert i hele organisasjonen som et linjeansvar, og alle individer er ansvarlige for både sin egen og andres sikkerhet. Vi forplikter oss til å overholde alle gjeldende lover, forskrifter og etiske retningslinjer. Videre vil vi kontinuerlig arbeide for å bygge tillit, trygghet og trivsel både for våre ansatte og kunder, samtidig som vi sikrer våre og våre interessenters verdier og informasjon. Effektiv risikostyring er essensielt for å forhindre tap og skape verdier, og derfor vil vi kontinuerlig forbedre våre HMS-rutiner og HMS-arbeid.

  HMSKnr-05

  Etiske retningslinjer

  Vi forplikter oss til å følge internasjonalt anerkjente menneskerettigheter til enhver tid. Det innebærer at vi ikke vil tolerere forskjellsbehandling eller trakassering basert på kjønn, legning, rase/nasjonalitet, alder, religion, funksjonsnedsettelse eller politisk overbevisning. Vi anerkjenner ansattes rett til å organisere seg fritt i fagforeninger, og vi vil konsekvent overholde arbeidslovgivning og inngåtte kollektivavtaler. Videre vil vi aktivt forsøke å unngå bruk av mineraler som er utvunnet og selges fra land med væpnede konflikter, undertrykkelse og voldsbruk. Vi skal sikre at det ikke forekommer barnearbeid, verken direkte eller hos våre underleverandører. Dessuten forplikter vi oss til å avstå fra å gi gaver, penger eller andre fordeler til privatpersoner eller bedrifter for å oppnå fordeler eller gunstig behandling.

  Stavanger Oilers

  Stavanger Oilers