Stavanger Mekaniske_HMSK

  Samfunnsansvar og eierstyring (ESG)

  SVGMEK ønsker å bidra aktivt for å være med på å nå FNs bærekraftsmål mot 2030 og støtter lokale og nasjonale organisasjoner som Røde Kors, SIF håndball J-15, Norsk Sveiseteknisk forbund og Stavanger Oilers.

  Tillit og ansvar

  Tillit fra samfunnet, kunder, ansatte og andre interessenter kan kun oppnås ved å holde høy etisk standard ved alltid å overholde gjeldende lover, opptre sosialt og miljømessig ansvarlig og ved å anvende etiske prinsipper i vår forretningsførsel.

  Vi forplikter oss til å følge internasjonalt anerkjente menneskerettigheter til enhver tid, og vi vil ikke tolerere forskjellsbehandling eller trakassering basert på kjønn, legning, rase/nasjonalitet, alder, religion, funksjonsnedsettelse eller politisk overbevisning.

  Alle våre ansatte har rett til å organisere seg fritt i fagforeninger, og vi vil konsekvent overholde gjeldende arbeidslovgivning og inngåtte kollektivavtaler.

  Det er vår policy å unngå bruk av mineraler som er utvunnet og selges fra land preget av væpnede konflikter, undertrykkelse og voldsbruk. Vi forsikrer oss om at ingen barn blir benyttet i vårt arbeid, verken direkte eller hos våre underleverandører. Dessuten avstår vi fra å gi gaver, penger eller andre fordeler til privatpersoner eller bedrifter for å oppnå fordeler eller gunstig behandling.

  Dette er grunnleggende prinsipper som guider vår virksomhet og forpliktelse overfor menneskerettigheter og etisk praksis.

  Varsling av kritikkverdige forhold gir SVGMEK mulighet til å avdekke og utbedre uønskede forhold. Med kritikkverdige forhold menes forhold som er til fare for liv eller helse, trakassering eller diskriminering, korrupsjon og økonomisk kriminalitet, brudd på lover, regler eller etiske retningslinjer, brudd på taushetsplikten og uetiske handlinger. Enhver gjengjeldelse mot den som på forsvarlig måte varsler er ulovlig. Alle ansatte, innleide og tredjeparter som SVGMEK har et forretningsforhold med (leverandører, kunder etc.) oppfordres til å varsle dersom de observerer kritikkverdige forhold i selskapet.

  SVGMEK vil bidra aktivt for å være med på å nå FNs bærekraftsmål mot 2030. Vi har prioritert tre målsetninger der vi mener SVGMEK kan være med på å gjøre en forskjell.

  FNs bærekraftsmål

  Image 10

  Mål 8: Anstendig arbeid og økonomisk vekst

  SVGMEK jobber for å inngå lærekontrakter innen våre fagområder (elektronisk oppmåling, industrirørlegger-, platearbeider- og sveisefaget) med lokale ungdommer. Vi sørger for en fast og trygg overgang til arbeidslivet, og gir jobb og mulighet til lærlinger. Hos oss har alle ansatte helseforsikring. Vi har en aktiv fagforening, og alle ansatte står fritt til å organisere seg (Delmål 8.6).

  SVGMEK tilbyr arbeidstrening i samarbeid med Rogaland Fylkeskommune, NAV og Fretex Jobbsmak for å inkludere flere i arbeidslivet. Vi sørger for trygge rammer og gir jobb og mulighet til unge voksne, arbeidsinnvandrere og andre personer som av ulike årsaker har falt utenfor studier eller arbeidslivet. Vi har flere fast ansatte som med små tilpasninger og tilrettelegging fungerer veldig godt i jobb og er et viktig tilskudd til vårt fellesskap (Delmål: 8.5, 8.6 og 8.8).

  SVGMEK jobber aktivt for at forskjellsbehandling eller trakassering på bakgrunn avkjønn, legning, rase/nasjonalitet, alder, religion, funksjonsnedsettelse eller politisk overbevisning ikke skal forekomme på arbeidsplassen. Vi skal til enhver tid følge arbeidslovgivning og inngåtte kollektivavtaler. Vi har som mål å registrere 50 positive observasjoner knyttet til arbeidsmiljø årlig (Delmål 8.8).

  Delmål 8.5 – Innen 2030 oppnå full og produktiv sysselsetting og anstendig arbeid for alle kvinner og menn, inkludert ungdom og personer med nedsatt funksjonsevne, og oppnå lik lønn for likt arbeid.

  Delmål 8.6 – Innen 2020 betydelig redusere andelen unge som verken er i arbeid, under utdanning eller opplæring.

  Delmål 8.8 – Beskytte arbeiderrettigheter og fremme et trygt og sikkert arbeidsmiljø for alle arbeidstakere, inkludert arbeidsinnvandrere og særlig kvinnelige innvandrere, og arbeidstakere i et usikkert arbeidsforhold.

  Image 11

  Mål 12: Ansvarlig forbruk og produksjon

  SVGMEK har inngått kontrakt med Rogaland Gjenvinning for å forbedre vår avfallshåndtering med hjelp fra ekte Søppelhelter. Vi er Pilotbedrift i deres nye satsning «Miljøløftet». Ved hjelp av opplæring av våre ansatte, og god tilrettelegging for kildesortering, gjennomfører vi tiltak for gjenbruk og effektiv kildesortering (Delmål 12.5).

  SVGMEK returnerer EE-avfall og brukt IT-utstyr via GOITLoop via vår leverandør Atea. Dette sikrer resirkulering og sikker sletting av data, og klargjøring for ombruk av utstyr som vi ikke lenger bruker (Delmål: 12.5).

  Delmål 12.5 – Innen 2030 redusere avfallsmengden betydelig gjennom forebygging, reduksjon, materialgjenvinning og ombruk.

  Image 12

  Mål 13: Stoppe klimaendringene

  SVGMEK erkjenner at enkelte av våre aktiviteter kan ha negativ innvirkning på miljøet. Vi har en miljøpolitikk som er styrende for vårt miljøengasjement, og har forpliktet oss til å jobbe systematisk for å forbedre vårt miljøavtrykk ved å redusere vårt klimautslipp.

  SVGMEK er sertifisert innen ISO 14001:2015, og denne sertifiseringen dokumenterer at vi har kartlagt våre miljøaspekter og håndterer og reduserer disse gjennom måling og handlingsplaner (Delmål: 13.3).

  Gjennom prosjektet «Miljøløftet» ved Rogaland Gjenvinning øker vi vår interne kompetanse og bevisstgjøring ved å utdanne interne Søppelhelter. Søppelheltene utarbeider miljømål med tilhørende tiltak i arbeidet med å redusere vårt klimaavtrykk. De jobber aktivt «innenfra og ut» for å sikre god kildesortering i alle ledd fra arbeidsbordet via tippeskuff, konteiner og videre til vår avfallsleverandør (Delmål: 13:3).

  Delmål 13.3 – Styrke enkeltpersoners og institusjoners evne til å motvirke, tilpasse seg og redusere konsekvensene av klimaendringer og deres evne til tidlig varsling, samt styrke kunnskapen og bevisstgjøringen om dette.